ചാർട്ട് മാറ്റൽ

സ്ത്രീകൾ & കുട്ടികൾ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Sizing Chart

പട്ടികൾ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Sizing Chart

Bulldogs

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Sizing Chart

 

മെംസ്വെഅര്

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Sizing Chart

രക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കും

രക്ഷിക്കുംരക്ഷിക്കും

Shares