කාක කකුල ප්රවිෂ්ටයක්

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Crow's Foot Tack

නොවුව කකුල ප්රවිෂ්ටයක් දුරට සමාන වේ arrowhead ප්රවිෂ්ටයක්. අවශ්ය තැන කුඩා ත්රිකෝණය සනිටුහන් ආරම්භ කරන්න. ත්රිකෝණයේ පහළ වම් කෙළවරේ හරහා වැරදි පැත්තේ සිට ඉදිකටු දක්වා ගෙන ඒමට. ඉහළ ලක්ෂය හරහා දකුණේ සිට වමට ඇති විකර්ණ stitch ගන්න, පසුව පහළ වමේ නැවත පහළ දකුණු කෙළවරේ මෙම නැවත නැවත. ත්රිකෝණයේ සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවා වන තෙක් මෙම ක්රියාවලිය නැවත නැවත.