නිබන්ධනය ප්රවර්ගය: ඇඳුම් ආයිත්තම්,

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bella Pyjamas for Dogs Tutorial

බල්ලන් නිබන්ධනය සඳහා බෙලා පිජාමා

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Decide whether to use a HOOD and BUTTONSTAND. If you are not using the BUTTONSTAND, cut the center front to the solid line shown on the pattern piece. Skip this step if you plan to not use the HOOD: Lay the HOOD pieces RIGHT SIDES together. පින් […]

වැඩිදුර කියවන්න