વર્ગ: ઉડતા

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Valentina Dress Tutorial

Valentina Dress Tutorial

Valentina Dress Tutorial Images are available in the pattern download. પગલું 1 Cut out all pattern pieces and mark pleats. Use a jersey ballpoint needle throughout and a stretch stitch such as zig zag unless otherwise stated. OPTIONAL: Finish the seam allowance along the necklines of the TOP pieces using zig-zag stitch or an overlocker. […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Renata Dress Tutorial

Renata પોશાક ટ્યુટોરીયલ

Renata Dress Tutorial Images are available in the pattern download. પગલું 1 1.5cm seam allowance included Begin by folding the SLEEVE CUFF in half and applying to the SLEEVE RIGHT SIDES together. કાચા ધાર સાથે મેળ પછી સીમ ભથ્થું સીવવા. સીમ ભથ્થું સમાપ્ત ક્યાં હમેંશા Zag સ્ટીચ અથવા overlocker સાથે. Choose which […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Eloise Top & Dress Tutorial

ઇલોઇસ ટોચના & Dress Tutorial

ઇલોઇસ ટોચના & Dress Tutorial Images are available in the pattern download. પગલું 1 1.5સે.મી. સીમ ભથ્થું બધા બહાર કટ સમાવેશ પેટર્ન ટુકડાઓ. Place the SHOULDER piece RIGHT SIDES together with the SHOULDER LINING. Pin and stitch around the neckline and centre backs and along the shoulder seam allowances. Clip and trim the curved […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Freya Dress Tutorial

Freya Dress Tutorial

Freya Dress Tutorial Images are available in the pattern download. પગલું 1 1.5સે.મી. સીમ ભથ્થું બધા બહાર કટ સમાવેશ પેટર્ન ટુકડાઓ. Mark the SIDE SPLIT points using chalk or tailor’s tacks. Finish the side seam allowances using zig-zag stitch or an overlocker. આ પ્રોજેક્ટ સમગ્ર હમેંશા- zag સ્ટીચ અથવા અન્ય ઉંચાઇ સ્ટીચ વાપરો. Also ensure […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Princess Elsa Frozen Dress Tutorial

Princess Elsa Frozen Dress Tutorial

છબીઓ પેટર્ન ડાઉનલોડ ઉપલબ્ધ છે. પગલું 1 Begin by laying BACK 2 RIGHT SIDES together with BACK SKIRT along the waistline. પિન, સ્ટીચ, trim and finish using an overlocker or zig zag stitch the seam allowance. આ પ્રોજેક્ટ સમગ્ર હમેંશા- zag સ્ટીચ અથવા અન્ય ઉંચાઇ સ્ટીચ વાપરો. Also ensure to use a ballpoint jersey […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Karli Dress Tutorial

Karli Dress Tutorial

Karli Dress Tutorial Images are available in the pattern download. પગલું 1 1.5cm seam allowance included Begin by cutting out the lengths for the skirts. Cut two lengths, 55cm x the fabric width from the main garment fabric and two lengths 50cm x the fabric length of the lining fabric. Mark the dart placements using […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Agatha Dress Tutorial

Agatha Dress Tutorial

Images are available in the download version. વિભાગ 1 Create a rolled hem on the FRONT and BACK SKIRT and SLEEVE cuffs (if you are using them) using a hemmer foot or by manually turning the seam allowances over approx. 7.5mm once then again 7.5mm. હમેંશા- zag સ્ટીચ મદદથી જોડો. વિભાગ 2 Lay the two FRONT […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jennie Dress Tutorial

Jennie પોશાક ટ્યુટોરીયલ

પગલું 1 બહાર કાઢે છે બધા પેટર્ન ટુકડાઓ. એકસાથે neckline કફ અને અડધા જમણી બાજુ માં ARMHOLE cuffs ફોલ્ડ. પિન અને સ્ટીચ પૂર્ણ આંટીઓ બનાવવા માટે. આ પ્રોજેક્ટ સમગ્ર હમેંશા- zag સ્ટીચ અથવા અન્ય ઉંચાઇ સ્ટીચ વાપરો. પગલું 2 એકસાથે આગળ અને પાછળ જમણી બાજુ મૂકે. પિન અને ખભા અને બાજુ સિલાઇ જોડો. Finish […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Penelope Dress Tutorial

Penelope Dress Tutorial

પગલું 1 કટ આઉટ તમામ પેટર્ન ટુકડાઓ. Pin and stitch the two darts on the TOP pieces. Pin and stitch the two darts on the TOP pieces. પગલું 2 Place the WAIST RIGHT SIDES TOGETHER with the two TOP pieces, ensuring to match the plunge neck point to the center front. પિન અને સ્ટીચ. […]

વધુ વાંચો
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Georgianna Dress Tutorial

Georgianna Dress Tutorial

Georgianna Dress Tutorial Step 1 કટ આઉટ તમામ પેટર્ન ટુકડાઓ. Mark the FRONT darts using tailor’s tacks. Pin and stitch the darts. પ્રેસ. પગલું 2 Lay the FRONT and BACK garment pieces RIGHT SIDES together. પિન અને ખભા સાંધા જોડો. Pin and stitch the side seams. Finish the seam allowances with zig-zag stitch […]

વધુ વાંચો