വിഭാഗം: ഡിസൈനുകൾ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - New Kimono Design

പുതിയ കിമോനോ ഡിസൈൻ

  Inspired by the filmThe Danish Girl”, I have created a kimono similar to that which Gerda wears during some of her painting scenes. There were so many interesting garments in that movie, it’s well worth watching! This kimono is fully lined and features internal welt pockets. A tie can be secured from the […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Autumn Open Shoulder Top Design

ഓട്ടം ഓപ്പൺ തോൾ ടോപ്പ് ഡിസൈൻ

Soon to be released is this comfy open shoulder top suitable for jersey fabrics. It’s that time of year now when I want to put the chiffon dresses away and put something a bit thicker on! This sample is made using a loop back jersey which is better insulation than a regular jersey.

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jumpsuit Pattern

ജമ്പ്സ്യൂട്ട് പാറ്റേൺ

I’ve been working on a few projects this month, one is this jumpsuit pattern. I’ve never owned one but always fancied one as they look so practical and comfy as well as stylish! I have not been disappointed so far, I am wearing it as I type and must say it feels pretty good! I […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - NEW Swimsuit Pattern!

NEW Swimsuit Pattern!

Oh how I LOVE making swimsuits! I had some leftover fabric from the remake of the Bárbara Monokini and absolutely couldn’t resist making a NEW swimsuit design. This one is actually based on a swimsuit I made quite a few years ago but never kept a pattern for. I loved it and now I can […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - New Designs

New Designs

I have been working very enthusiastically on a few new patterns this past week! Inspired by the change in season and the ability to now go outside in lighter clothing, I have been very keen to add some new pieces to my wardrobe. Here you can find the Olivia Top, Agatha Dress, Lily Cardigan, Karli […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Preemie Baby Romper suit design

പ്രെഎമിഎ ബേബി രൊംപെര് സ്യൂട്ട് ഡിസൈൻ

ഇവിടെ ഞാൻ അകാലത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെയ്തു രൂപകല്പനകൾ ആണ്. ഈ ഒരു അല്പം കൂടുതൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷം സ്നുഗ് എല്ലാ കേന്ദ്രം മുന്നിൽ ഇറക്കി കാലുകൾ ഇറക്കി തുറന്നു കഴിയും അനുയോജ്യമാകും. ഞാൻ അങ്ങനെ വേഗത്തിലും എളുപ്പമുള്ള ഈ വലിയ ആകർഷമായ ഉപയോഗിക്കാൻ കണ്ടെത്തി […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Marisa Monokini Design

Marisa മൊനൊകിനി ഡിസൈൻ

ഞാൻ വെറും മാതൃകാനിർമ്മിതി ആദ്യ Marisa മൊനൊകിനി പൂർത്തിയാക്കി. എന്റെ മറ്റ് നീന്തൽവസ്ത്രം പാറ്റേണുകൾ അതേ വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ വന്നു കൂടി! ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി ചെയ്ത ബിക്കിനി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന. ഇപ്പോൾ നിലയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ അതിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ആണ്, കുളം ആകയാല് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്!

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Open-Sleeved Dress Design for Summer

Open-Sleeved Dress Design for Summer

The Georgianna Dress I designed this dress a year or so ago now. I wanted something with sleeves but something that would look elegant and breezy, intending to wear it on a warm day. The result was a straight cut chiffon dress with open slit sleeves with a similar opening from the nape to the […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bikini Design

Bikini Design

  I LOVE making swimwear! As much as I love swimming. As with all my swimsuit patterns this bikini is reversible (I like to conceal the seams) and features ties on the hips, back and neck. This fabric print is so cute, I am going to end up with so many suits out of it! […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tie Strap Dress

Tie Strap Dress

Warmer weather has encouraged me to design a new jersey maxi dress. The upper body is lined to make it stronger and less likely to distort at the seams. The ties are an added design touch but with the funcitonality to adjust them to suit. Similar to the Long Body Contour Dress it features two […]

കൂടുതല് വായിക്കുക