വിഭാഗം: പൂച്ചകൾ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kamilah Sweater Tutorial

കമിലഹ് ഓടിവന്നത് ട്യൂട്ടോറിയൽ

Kamilah Sweater Tutorial Images are available in the pattern download. ഘട്ടം 1 എല്ലാ പാറ്റേൺ കഷണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക. തോളിൽ സീം സഹിതം പിന്നിട്ട ഒരുമിച്ച് മുന്നണി അവകാശം വശങ്ങളും പാകുക. പിൻ സ്ഥലത്തു സ്റ്റിച്ചുചെയ്യാനായില്ല. Ensure to use a ballpoint jersey machine needle. ഘട്ടം 2 Fold the SLEEVE CUFF in half along its width. […]

കൂടുതല് വായിക്കുക