വിഭാഗം: വേഷവിധാനങ്ങൾ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Princess Elsa Frozen Dress Tutorial

രാജകുമാരി ELSA ശീതീകരിച്ച വസ്ത്രം ട്യൂട്ടോറിയൽ

ചിത്രങ്ങൾ പാറ്റേൺ ഡൗൺലോഡ് ലഭ്യമാണ്. ഘട്ടം 1 Begin by laying BACK 2 RIGHT SIDES together with BACK SKIRT along the waistline. മൊട്ടുസൂചി, stitch, trim and finish using an overlocker or zig zag stitch the seam allowance. ഈ പദ്ധതിക്ക് ZIG-ZAG തുന്നലിൽ മറ്റ് പരത്തുക തുന്നലിൽ ഉപയോഗിക്കുക. Also ensure to use a ballpoint jersey […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jedi Cloak Tutorial

ജെദി പുതപ്പും ട്യൂട്ടോറിയൽ

ഘട്ടം 1 എല്ലാ പാറ്റേൺ കഷണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക. Lay the SLEEVE FACING RIGHT SIDES together with the SLEEVE. പിൻ തുന്നലിൽ. ഗ്രേഡ് സീം അലവൻസ്. ഘട്ടം 2 Turn the FRONT facing to the WRONG SIDE. Pin and stitch the HEM up until the edge of the FRONT facing. Clip and grade the seam allowance. ഘട്ടം […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bunny Rabbit Costume Playsuit Pyjama Tutorial

ബണ്ണി മുയൽ കോസ്റ്റ്യൂം പ്ലയ്സുഇത് അയല്പക്കത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ

ഘട്ടം 1 Cut out all pieces marking any balance marks using tailor’s tacks. Use a ballpoint sewing machine needle on a medium size stitch. ഘട്ടം 2 Match the front and back shoulder seams and pin and stitch, Trim the seam allowance then overlock or zig-zag the seam. From now on this will be referred to […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Lamb Playsuit Costume Pyjama Tutorial

കുഞ്ഞാട് പ്ലയ്സുഇത് കോസ്റ്റ്യൂം അയല്പക്കത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ

ഘട്ടം 1 Cut out all pieces marking any balance marks using tailor’s tacks. Use a ballpoint sewing machine needle on a medium size stitch. ഘട്ടം 2 Match the front and back shoulder seams and pin and stitch, Trim the seam allowance then overlock or zig-zag the seam. From now on this will be referred to […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Chick Playsuit Costume Pyjama Tutorial

കോഴിക്കുഞ്ഞ് പ്ലയ്സുഇത് കോസ്റ്റ്യൂം അയല്പക്കത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ

  ഘട്ടം 1 Cut out all pieces marking any balance marks using tailor’s tacks. Use a ballpoint sewing machine needle on a medium size stitch. ഘട്ടം 2 Match the front and back shoulder seams and pin and stitch, Trim the seam allowance then overlock or zig-zag the seam. From now on this will be referred […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - KITTEN - Playsuit Costume Pyjama Tutorial

പൂച്ചക്കുട്ടി – പ്ലയ്സുഇത് കോസ്റ്റ്യൂം അയല്പക്കത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ

  ഘട്ടം 1 Cut out all pieces marking any balance marks using tailor’s tacks. Use a ballpoint sewing machine needle on a medium size stitch. ഘട്ടം 2 Match the front and back shoulder seams and pin and stitch, Trim the seam allowance then overlock or zig-zag the seam. From now on this will be referred […]

കൂടുതല് വായിക്കുക