വിഭാഗം: ഫർണിഷിംഗുകൾ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Nautical Baby Blanket Tutorial

നോട്ടിക്കൽ ബേബി പുതപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ

ഘട്ടം 1 മുറിക്കുക 4 of each colour using each of the blanket pattern pieces. Assemble 1A to 1B and 2A to 2B. ഘട്ടം 2 Work 1 patch at a time. Pin and stitch Right Sides together. Clip to allow the seam to lay flat and press. ഘട്ടം 3 When you complete a patch, match it […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Safari Baby Blanket 2 Tutorial

സഫാരി ബേബി പുതപ്പ് 2 ട്യൂട്ടോറിയൽ

ഘട്ടം 1 എല്ലാ പാറ്റേൺ കഷണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക. വെളുത്ത പ്രതിഛായക്ക് സ്ഥലത്തേക്കു ആപ്ലിക്യൂ മൃഗങ്ങൾ പിൻ ആരംഭിക്കും. ഘട്ടം 2 അത്തരം ഒരു പുതപ്പ് തുന്നലിൽ സ്റ്റിച്ചുചെയ്യാനായില്ല വെളുത്ത ഇഴകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥലത്തു മൃഗങ്ങളെ കഷണങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഒരു ആപ്ലിക്യൂ ഉപയോഗിക്കുക. ഘട്ടം 3 തവിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് മൃഗം സവിശേഷതകൾ പൂർത്തിയാക്കുക. സ്വർണ ഊ നേരായ തുന്നലിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഘട്ടം 4 പിൻ തുന്നലിൽ […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Safari Baby Blanket 1 Tutorial

സഫാരി ബേബി പുതപ്പ് 1 ട്യൂട്ടോറിയൽ

ഘട്ടം 1 എല്ലാ പാറ്റേൺ കഷണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക, ഏതായലും കഷണങ്ങൾ ചുറ്റും ഒരു ൧.൫ച്മ് സീം അലവൻസ് വിടാൻ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്. ഘട്ടം 2 ഒരുമിച്ചു നന്നാക്കുന്നതു ആരംഭിക്കുക, പാച്ച് പ്രകാരം പാച്ച്, സൂര്യാസ്തമയം വിശദമായി മധ്യത്തിൽ വരി. പിന്നെ വരി രൂപം പിൻ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിച്ചുചെയ്യാനായില്ല. സജ്ജീകരിച്ച് ഉള്പെടുത്തുക അമർത്തുക. ഘട്ടം 3 പിൻ തുന്നലിൽ, വരി പ്രകാരം വരി, ഭൂമി ആകാശത്തെ പാച്ചുകൾ. […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Beanbag Chair Tutorial

ബെഅന്ബഗ് ചെയർ ട്യൂട്ടോറിയൽ

ഘട്ടം 1 എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുക. Begin by folding the darts in the Top Back piece. പിൻ തുന്നലിൽ. ഘട്ടം 2 Pin the Top Back onto the top of the Bottom piece and stitch. Start by placing a pinning the centre then the edges, ease the rest in place. ഘട്ടം 3 Pin and stitch the […]

കൂടുതല് വായിക്കുക
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Quilted Advent Calendar Tutorial

കുഇല്തെദ് വരവ് കലണ്ടർ ട്യൂട്ടോറിയൽ

ഘട്ടം 1 Cut out all the pieces. Using a ruler and a dressmaker’s temporary pen, mark out the grid for the pockets on the Right Side of the outer calendar fabric. ഘട്ടം 2 Carefully embroider the numbers in within each square approximately 1cm up from the lower edge of the pocket. ഘട്ടം 3 പാകുക […]

കൂടുതല് വായിക്കുക