പാറ്റേൺ അപ്ഡേറ്റുകൾ ജസ്ര ടീ ആൻഡ് ടോബി ജമ്പ് വരെ

ജസ്ര ടീ ആൻഡ് ടോബി ജമ്പ് മെച്ചപ്പെട്ട ഫിറ്റ് ചില അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Some bulk has been removed for a better fit all around.

ഓഹരികൾ