සැකසිය හැකි BRA Strap නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Adjustable Bra Strap Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Adjustable Bra Strap Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Adjustable Bra Strap Tutorial

මැදට දෙපැත්තට නැවී ඇති බ්රා පටි ඉලාස්ටික් හෝ බයස් කපන රෙදි වල දිග භාවිතා කරන්න, ඉන්පසු අඩකින් නැවත දාරයට ආසන්නව මැහුම් කරන්න.

දිග 50cm දිග ​​සහ දිග දෙකක් කපන්න 10 දිගු සෙ.මී..

ඔබට බ්‍රා පටි සොයාගැනීම්ද අවශ්‍ය වේ (ස්ලයිඩර් සහ මුදු) පෙන්වා ඇති පරිදි.

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Adjustable Bra Strap Tutorial

Loop the smaller lengths through the rings and pin.

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Adjustable Bra Strap Tutorial

Feed the longer length through the slider and through the ring.

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Adjustable Bra Strap Tutorial

Take the longer length thats pulled through the ring, take it up to the slider and feed it underneath the strap thats already there.

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Adjustable Bra Strap Tutorial

Secure the longer length by stitching the end thats closest to the central slider bar together.

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Adjustable Bra Strap Tutorial

The end with the shorter length through the ring is ready to be inserted into the back of a garment and the longer length end is ready to be inserted into the front of a garment.

කොටස්