වර්ගය: පුවත්

The Tailoress PDF Sewing Patterns - New Video Tutorial for the Fido Sweater

මෙම Fido ස්වේටර් සඳහා නව වීඩියෝ නිබන්ධනය

 

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - New Video Tutorial for the Jasra Tee

මෙම Jasra ටී සඳහා නව වීඩියෝ නිබන්ධනය

  වීඩියෝ නිබන්ධන පුස්තකාලය වර්ධනය කරයි!

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - New Video Tutorials for the Bella Pyjamas

මෙම බෙලා පිජාමා සඳහා නව වීඩියෝ නිබන්ධන

Above is the video tutorial for those making the pyjamas without the front opening, and below is the version featuring the front opening:  

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - New Video Tutorial for the George Flat Cap

ජෝර්ජ් පැතලි Cap සඳහා නව වීඩියෝ නිබන්ධනය

This is the very first The Tailoress video tutorial! I am looking forward to creating more for the other patterns as I know seeing how something is made can be just as useful as reading a tutorial.  

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - We've made the News!

අපි පුවත් ඔබ කර!

  It was such a surprise to see Rosy on the front cover of this local glossy magazine wearing the Valentina Jumpsuit! Following the One Planet Norwich Festival which saw 9 designers display their recycled creations, our designs have been seen in various publications as well as on TV! The Norwich Resident magazine featured beautiful […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Sustainable Fashion Design - One Planet Norwich Festival

Sustainable Fashion DesignOne Planet Norwich Festival

On Saturday 10th June 2018 I was lucky enough to be chosen to design a garment using recycled textiles for a fashion show demonstrating how recycled fabrics can be used. The fashion show saw 9 local designers display their amazing and unique creations on the catwalk. The event saw numerous other stalls and activities all […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials & Translations

නිබන්ධන & පරිවර්තන

Did you know that you can view all of The Tailoresspattern tutorials online on the website in any number of languages! To do this simply visit the website and navigate to “නිබන්ධන” on the top menu and search for the tutorial you require. To translate use the handyTranslateslide out button at the […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Breaking the Language Barrier!

භාෂා බාධක බිඳ!

මෙම Tailoress කට දැන් ලබා ගත හැකියි 100 භාෂා හා 25 මුදල්! අපි කට වඩා වැඩි අපගේ පාඨකයන්ට අවශ්යවේ කිරීමට ඉඩ ලැබෙන අතර අපගේ වෙබ් අඩවිය වැඩිදියුණු කර 100 විවිධ භාෂා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, නමුත් අපි මෙන්ම රටාව නිබන්ධන සියලු එකතු කර ඇත! අපගේ රටාව බාගත කිරීම් සියලු ඉංග්රීසි වේ විය හැකි වන […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - 30% Off All Patterns!

30% සියලු රටා ලකුණු!

ලාභයක් සමග ගිම්හාන සඳහා සූදානම්! ලබා ගැනීමට අයවිමේදී කූපන් කේතය 30FREE භාවිතා කරන්න 30% ඔබේ සමස්ත සඳහා ලකුණු! තෝරා ගැනීමට අදහස් මඟින් ළාබාල, ඔබ කුමක් පළමු වනු ඇත? මෙහි සියලු ගිම්හාන රටාවන් බලන්න.  

වැඩිදුර කියවන්න