වර්ගය: රටාව වෙනස් කිරීම්

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Altering a Neckline on a Pattern

ආදර්ශයක් මත Neckline වෙනස්

Altering a Neckline on a Pattern Gaping Neckline Cut along a straight line from the neckline to the waist dart point and then through the center of the waist dart. මෙම neckline දිග කෙටි කිරීමට කරකවන්න. ඉණ උල් පසුව උග්ර. නැවත ඇදීම වේග රේඛා.   Large Neck Lower the neckline, removing it from the […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Creating a Cowl Neck

එය වැස්මක් Neck නිර්මාණය

වැස්මක් Neck වූ වැස්මක් ගෙල නිර්මාණය කිරීමට මූලික bodice රටාව වෙනස් කිරීම සඳහා: 1. කාය අවස්ථාවක කප්පාදු සහ මුල් කාය උල් දක්වා වැසීම මගින් පැත්ත වේග කිරීමට කාය උල් මාරු. 2. ගැනීමට දළ වශයෙන් 1 inch from the shoulder point at the neckline and draw a straight line to create a […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Altering Skirt Patterns

වෙනස් සායක් රටා

කළව හෝ උකුළ තරවන මෙම hemline සිට hipline දක්වා කපා. පැත්ත වේග සමගාමීව තබා ගන්න. අපේක්ෂිත මුදල හා පසුව නැවත යොමු පැත්ත වේග මෙම කෑල්ලක් ඉවත්.   Flat Derriere To alter the pattern to fit snugly around the back, cut directly down the back dart to the hemline and then […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Altering a Bodice Pattern - Bust

එය Bodice රටාව වෙනස් – කාය

  එය Bodice රටාව වෙනස් – ඉදිරිපස දැවෙන ප්රහාර කේන්ද්රය හරහා පසුව කාය-පෙළ හරහා කපා කාය පූර්ණ කාය. උරහිස් වේග දී අතිච්ඡාදනය වැළකී සිටීම අවශ්ය ප්රමාණය පැතිර. බෙදාලන කේන්ද්රීය කරුණු සමග වේග මාර්ග හා දැවෙන ප්රහාර නැවත යොමු.         High Bust Cut along the bust-line to […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Altering Arms on a Pattern

ආදර්ශයක් මත වෙනස් අවි

  මෙම මධ්යස්ථානය මාර්ගයේ ආදර්ශයක් විශාල අතක් කපා මත අවි වෙනස් හා අවශ්ය ප්රමාණය කෑල්ලක් විවෘත. ඉදිරියට විවෘත කරන ලද මුදල ෙකොපමණද භාගයක් සහ නැවත නැවත කියවනවා වේග එකතු කරන්න.   විශාල ඉහළ අතක් එහි පැත්තේ ටේප් පියවරක් භාවිතා කරමින්, ඉහළ අත් දිග දිග මැනීම. සැපයුම අත්හිටුවන […]

වැඩිදුර කියවන්න