වර්ගය: නිබන්ධන

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kamilah Sweater Tutorial

Kamilah ස්වේටර් නිබන්ධනය

Kamilah Sweater Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Lay the FRONT RIGHT SIDES together with the BACK along the shoulder seam. පින් හා ස්ථානය තුළ stitch. Ensure to use a ballpoint jersey machine needle. පියවර 2 Fold the SLEEVE CUFF in half along its width. […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Charlize Swimsuit Tutorial

Charlize පිහිනුම් නිබන්ධනය

Charlize Swimsuit Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 Fold the TIE LOOPS piece in half along its length RIGHT SIDES together. Stitch the seam allowance using zig-zag stitch. එය වේග ටර්නර් භාවිතා දකුණු පසින් හැරී. Cut into the TIE LOOPS into the 10 sections shown on the pattern piece. Align […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - George Flat Cap Tutorial - Concealed Tape Version

George Flat Cap TutorialConcealed Tape Version

George Flat Cap TutorialConcealed Tape Version Images are available in the pattern download. පියවර 1 1.5සෙ.මී. වේග දීමනාවක් සියලු රටාව කෑලි කපා ඇතුළත්. Mark points A, B and C on the TOP and SIDE pieces using tailor’s tack, chalk or a dressmaker’s pen. You may like to use interfacing (iron […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bethany Joggers Tutorial

Bethany Joggers Tutorial

Bethany Joggers Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Lay POCKET 1 and POCKET 2 එකට දකුණු පසින්. Pin and stitch around the inside curve, leaving the side side seam and pocket open. පියවර 2 Match the diagonally sloping seam of POCKET 1 with the sloping […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Valentina Dress Tutorial

Valentina Dress Tutorial

Valentina Dress Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 Cut out all pattern pieces and mark pleats. Use a jersey ballpoint needle throughout and a stretch stitch such as zig zag unless otherwise stated. OPTIONAL: Finish the seam allowance along the necklines of the TOP pieces using zig-zag stitch or an overlocker. […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Valentina Jumpsuit Tutorial

Valentina Jumpsuit Tutorial

Valentina Jumpsuit Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 Cut out all pattern pieces and mark pleats. Use a jersey ballpoint needle throughout and a stretch stitch such as zig zag unless otherwise stated. OPTIONAL: Finish the seam allowance along the necklines of the TOP pieces using zig-zag stitch or an overlocker Arrange […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Giselle Kimono Tutorial

Giselle Kimono Tutorial

Giselle Kimono Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 Please read the printing instructions! With the TIES WRONG SIDES up, fold back 1cm of one end. Fold back 5mm along both of the long sides and press. Then fold the TIE in half concealing the raw edges previously turned in. […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jasra Tee for Dachshunds Tutorial

Jasra Tee for Dachshunds Tutorial

Images are available in the pattern download Step 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Lay the FRONT RIGHT SIDES together with the BACK along the shoulder seam. පින් හා ස්ථානය තුළ stitch. මෙම ව්යාපෘතිය පුරා Zig-zag stitch හෝ වෙනත් අකාරයකින් stitch භාවිතා. ද බෝල්පොයින්ට් බැනියම යන්ත්රය ඉදිකටු භාවිතා කිරීමට සහතික. පියවර 2 Open […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jasra Tee for Whippets and Greyhounds Tutorial

Jasra Tee for Whippets and Greyhounds Tutorial

Images are available in the pattern download Step 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Lay the FRONT RIGHT SIDES together with the BACK along the shoulder seam. පින් හා ස්ථානය තුළ stitch. මෙම ව්යාපෘතිය පුරා Zig-zag stitch හෝ වෙනත් අකාරයකින් stitch භාවිතා. ද බෝල්පොයින්ට් බැනියම යන්ත්රය ඉදිකටු භාවිතා කිරීමට සහතික. පියවර 2 Open […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kendall Bodysuit Tutorial

ෙකන්ඩල් Bodysuit නිබන්ධනය

ෙකන්ඩල් Bodysuit නිබන්ධනය පින්තූර රටාව බාගත ලබා ගත හැක. පියවර 1 රටාව කෑල්ලක් මුද්රණය, පිටතට කෑලි ඕනෑම කපා කිරීමට උත්සාහ කිරීමට පෙර එකට පිටු ඇලුම් කිරීමට සහතික. කෑලි කැඩි ආරම්භ කරන්න. මෙම ව්යාපෘතිය හෝ වෙනත් අකාරයකින් stitch පුරා stitch Zig zag භාවිතා.   පියවර 2 ප්රධාන ඉදිරිපිට ගිහි සහ […]

වැඩිදුර කියවන්න