වර්ගය: බළලුන්

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kamilah Sweater Tutorial

Kamilah ස්වේටර් නිබන්ධනය

Kamilah Sweater Tutorial Images බාගත කිරීමේ රටාවෙන් ලබා ගත හැකිය. පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. උරහිස් මැහුම් දිගේ පසුපස පැත්ත සමඟ ඉදිරිපස දකුණු පැත්ත තබන්න. පින් හා ස්ථානය තුළ stitch. බෝල්පොයින්ට් ජර්සි මැෂින් ඉඳිකටුවක් භාවිතා කිරීමට වග බලා ගන්න. පියවර 2 SLEEVE CUFF පළල දිගේ අඩකින් ගුණ කරන්න. […]

වැඩිදුර කියවන්න