වර්ගය: අමතර උපාංග

The Tailoress PDF Sewing Patterns - George Flat Cap Tutorial - Concealed Tape Version

ජෝර්ජ් ෆ්ලැට් කැප් නිබන්ධනය – සඟවා ඇති ටේප් අනුවාදය

ජෝර්ජ් ෆ්ලැට් කැප් නිබන්ධනය – සැඟවුණු ටේප් අනුවාද රූප රටා බාගැනීමෙන් ලබා ගත හැකිය. පියවර 1 1.5සෙ.මී. වේග දීමනාවක් සියලු රටාව කෑලි කපා ඇතුළත්. ලකුණු ලකුණු A., ටේලර්ගේ ගැටය භාවිතා කරමින් TOP සහ SIDE කෑලි මත B සහ C, හුණු හෝ ඇඳුම් සාදන්නාගේ පෑන. ඔබ අතුරු මුහුණත් භාවිතා කිරීමට කැමති විය හැකිය (යකඩ […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - George Flat Cap Tutorial

ජෝර්ජ් ෆ්ලැට් කැප් නිබන්ධනය

George Flat Cap Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 5mm seam allowance included Cut out all the pattern pieces. ලකුණු ලකුණු A., ටේලර්ගේ ගැටය භාවිතා කරමින් TOP සහ SIDE කෑලි මත B සහ C, හුණු හෝ ඇඳුම් සාදන්නාගේ පෑන. ඔබ අතුරු මුහුණත් භාවිතා කිරීමට කැමති විය හැකිය (iron on or sew in) […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Santa Cape Tutorial

සැන්ටා කේප් නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Begin by cutting the INNER CAPE then trim to the dashed line to cut the CAPE TRIM. You may choose to trace off the CAPE TRIM section so you can use the INNER CAPE pattern for future use. Pin and stitch OUTER HOOD 1 pieces to the […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Chef Hat Tutorial

සූපවේදී Hat නිබන්ධනය

පියවර 1 ගාලට මාර්ගයේ භාගයේ දී තූර්ය වාදක ඔබන්න. පියවර 2 තූර්ය වාදක වැරදි පැත්තේ සිදු පින් සීමාන්තවල දෙකේදීම වේග දීමනාවක් බවට මුහුන. කෙළවරේ stitch සහ ඇමිණීම. දකුණු පසින් හැරී සහ මාධ්ය. පියවර 3 දිගු ෙවල්ෙකෝ 2.5cm කැබලි දෙකක් කපා. Separate the pieces and apply either […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Heidi Rose Flower Headband Tutorial

Heidi රෝස් මල් Headband නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Cut one length of 3cm wide elastic. The length will be half that of the Back pattern piece. Fold the Back and Front headband pieces in half Right Sides together. වේග දීමනාවක් stitch. පියවර 2 Turn the Back and Front RS out. Move the seam line […]

වැඩිදුර කියවන්න