වර්ගය: අමතර උපාංග

The Tailoress PDF Sewing Patterns - George Flat Cap Tutorial - Concealed Tape Version

ජෝර්ජ් ෆ්ලැට් කැප් නිබන්ධනය – සඟවා ඇති ටේප් අනුවාදය

ජෝර්ජ් ෆ්ලැට් කැප් නිබන්ධනය – සැඟවුණු ටේප් අනුවාද රූප රටා බාගැනීමෙන් ලබා ගත හැකිය. පියවර 1 1.5සෙ.මී. වේග දීමනාවක් සියලු රටාව කෑලි කපා ඇතුළත්. ලකුණු ලකුණු A., ටේලර්ගේ ගැටය භාවිතා කරමින් TOP සහ SIDE කෑලි මත B සහ C, හුණු හෝ ඇඳුම් සාදන්නාගේ පෑන. ඔබ අතුරු මුහුණත් භාවිතා කිරීමට කැමති විය හැකිය (යකඩ […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - George Flat Cap Tutorial

ජෝර්ජ් ෆ්ලැට් කැප් නිබන්ධනය

රටා බාගැනීමේදී ජෝර්ජ් ෆ්ලැට් කැප් නිබන්ධන රූප ලබා ගත හැකිය. පියවර 1 5mm මැහුම් දීමනාව ඇතුළත් සියලු රටා කොටස් කපා දමන්න. ලකුණු ලකුණු A., ටේලර්ගේ ගැටය භාවිතා කරමින් TOP සහ SIDE කෑලි මත B සහ C, හුණු හෝ ඇඳුම් සාදන්නාගේ පෑන. ඔබ අතුරු මුහුණත් භාවිතා කිරීමට කැමති විය හැකිය (යකඩ මත හෝ මැසීමට) […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Santa Cape Tutorial

සැන්ටා කේප් නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. INNER CAPE කැපීමෙන් ආරම්භ කර CAPE TRIM කැපීම සඳහා ඉරුණු රේඛාවට කපන්න. ඔබට CAPE TRIM කොටස සොයා ගැනීමට තෝරා ගත හැකි අතර එවිට ඔබට අනාගත භාවිතය සඳහා INNER CAPE රටාව භාවිතා කළ හැකිය. පිටත හුඩ් එක ඇලවීම සහ මැසීම 1 කෑලි […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Chef Hat Tutorial

සූපවේදී Hat නිබන්ධනය

පියවර 1 ගාලට මාර්ගයේ භාගයේ දී තූර්ය වාදක ඔබන්න. පියවර 2 තූර්ය වාදක වැරදි පැත්තේ සිදු පින් සීමාන්තවල දෙකේදීම වේග දීමනාවක් බවට මුහුන. කෙළවරේ stitch සහ ඇමිණීම. දකුණු පසින් හැරී සහ මාධ්ය. පියවර 3 දිගු ෙවල්ෙකෝ 2.5cm කැබලි දෙකක් කපා. Separate the pieces and apply either […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Heidi Rose Flower Headband Tutorial

Heidi රෝස් මල් Headband නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Cut one length of 3cm wide elastic. The length will be half that of the Back pattern piece. Fold the Back and Front headband pieces in half Right Sides together. වේග දීමනාවක් stitch. පියවර 2 Turn the Back and Front RS out. Move the seam line […]

වැඩිදුර කියවන්න