වර්ගය: ඇඳුම්

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Princess Elsa Frozen Dress Tutorial

කුමරිය එල්සා ශීත කළ ඇඳුම් නිබන්ධනය

රූප රටාව බාගත ලබා ගත හැක. පියවර 1 ආපසු තැබීමෙන් ආරම්භ කරන්න 2 රයිට් සයිඩ්ස් සහ ඉණ වටා බැක් ස්කර්ට් සමඟ. පින්, මැහුම්, ඕවර්ලෝකර් හෝ සිග් සැග් මැහුම් මැහුම් දීමනාවක් භාවිතයෙන් කපන්න සහ අවසන් කරන්න. මෙම ව්යාපෘතිය පුරා Zig-zag stitch හෝ වෙනත් අකාරයකින් stitch භාවිතා. Also ensure to use a ballpoint jersey […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Hermia Regency Dress / Costume Tutorial

Hermia රීජන්සි ඇඳුම් / ඇඳුම් නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Mark the ELASTIC CHANNEL lines on the BACK and FRONT pieces. Lay BACK and FRONT RIGHT SIDES TOGETHER. Match the ELASTIC CHANNEL lines on one side seam. පින් හා ස්ථානය තුළ stitch. Finish the seam using an overlocker or zig-zag stitch. පියවර 2 Open out the garment […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Isabel Handkerchief Dress Tutorial

ඉසබෙල් ලේන්සුවකින් ඇඳුම් නිබන්ධනය

`Step 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Cut the correct size square for your dress (option 1) or top (option 2) skirt. Cut one extra BACK and FRONT piece if you are lining the bodice. Lining is recommended if the fabric you are using is quite heavy or if you are making the garment […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Heidi Rose Flower Bridesmaid Dress Tutorial

Heidi රෝස් මල් Bridesmaid ඇඳුම් නිබන්ධනය

පියවර 1 Cut out the pattern pieces out. You will need two each of the Front and Back. One set will form the lining. Lay the two Front pieces Right Sides together. Pin and stitch the armhole, shoulder and neckline seam allowances. පියවර 2 Fold the Back pieces Right Sides together. Pin and stitch the […]

වැඩිදුර කියවන්න