වර්ගය: මුදුන්

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Rosana Top for Children

Rosana Top for Children

Rosana Top for Children Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 1.5cm seam allowance included Begin by laying the FRONT & BACK GATHERED PANEL RIGHT SIDES together. Sew the centre back seam line. If your panel requires side seam joins, sew those also. Zig-zag stitch හෝ overlocker සමග වේග දීමනා අවසන්. […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Arabella Top Tutorial

Arabella Top නිබන්ධනය

රූප රටාව බාගත ලබා ගත හැක. පියවර 1 1.5cm seam allowance included Lay the FRONT EDGING RIGHT SIDES together with the top FRONT. මත ලිහිල් හා ස්ථානය තුළ අනිනවා. වේග දීමනාවක් stitch. 5mm ආපසු සිඳීම. පිටුපස කෙමෙන් හා BACK කෑලි සඳහා නැවත නැවත. පියවර 2 Fold the unstitched seam allowance of the […]

වැඩිදුර කියවන්න