වර්ගය: ඇඳුම් කට්ටල

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Rascal Jacket Tutorial

දුර්ජනයා Jacket නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. මෙම කරපටි කැබලි දෙකක් දකුණු පසින් එකට දමන්න. විවෘත neckline වේග පිටත් වේග දීමනාවක් පින් සහ stitch. වේග දීමනාවක් Clip හා ටිම්. පිටත යන දකුණු පසින් හැරී මාධ්ය. අද්දරට සියල්ල වටා සමීප ඉහළ stitch. පියවර 2 Fold the PLEAT sections towards the […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Timmy Gilet for Dogs Tutorial

බල්ලන් නිබන්ධනය සඳහා Timmy Gilet

පියවර 1 (කරපටි විකල්පය) සියලු රටාව කෑලි කපා. මෙම කරපටි කැබලි දෙකක් දකුණු පසින් එකට දමන්න. විවෘත neckline වේග පිටත් වේග දීමනාවක් පින් සහ stitch. වේග දීමනාවක් Clip හා ටිම්. පිටත යන දකුණු පසින් හැරී මාධ්ය. අද්දරට සියල්ල වටා සමීප ඉහළ stitch. පියවර 1 (වැස්ම සහිත විකල්පයක්) Lay the […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jasper Jacket for Dogs Tutorial

බල්ලන් නිබන්ධනය සඳහා ජැස්පර් Jacket

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. මෙම කරපටි කැබලි දෙකක් දකුණු පසින් එකට දමන්න. විවෘත neckline වේග පිටත් වේග දීමනාවක් පින් සහ stitch. වේග දීමනාවක් Clip හා ටිම්. පිටත යන දකුණු පසින් හැරී මාධ්ය. අද්දරට සියල්ල වටා සමීප ඉහළ stitch. පියවර 2 Lay the two BACK pieces RIGHT […]

වැඩිදුර කියවන්න