වර්ගය: ජම්පර්

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Fido Jumper Tutorial

Fido ජම්පර් නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Skip this step if you plan to not use the HOOD: Lay the HOOD pieces RIGHT SIDES together. Pin and stitch around the center back seam allowance. බෝල්පොයින්ට් ජර්සි මැෂින් ඉඳිකටුවක් භාවිතා කිරීමට වග බලා ගන්න. පියවර 2 Take the HEM CUFF, fold it in half lengthways and […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Toby Raglan Sleeve Jumper Tutorial

කරදරයක්ද Raglan කොපුව 'ජම්පර් නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Skip this step if you plan to not use the HOOD: Lay the HOOD pieces RIGHT SIDES together. Pin and stitch around the center back seam allowance. මෙම ව්යාපෘතිය පුරා Zig-zag stitch හෝ වෙනත් අකාරයකින් stitch භාවිතා. ද බෝල්පොයින්ට් බැනියම යන්ත්රය ඉදිකටු භාවිතා කිරීමට සහතික. පියවර […]

වැඩිදුර කියවන්න