වර්ගය: ගෘහභාණ්ඩ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Nautical Baby Blanket Tutorial

නාවික කුඞා ළමුන්ගේ බ්ලැන්කට්ටුවක් නිබන්ධනය

පියවර 1 සැපයුම අත්හිටුවන 4 of each colour using each of the blanket pattern pieces. Assemble 1A to 1B and 2A to 2B. පියවර 2 Work 1 patch at a time. Pin and stitch Right Sides together. Clip to allow the seam to lay flat and press. පියවර 3 When you complete a patch, match it […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Safari Baby Blanket 2 Tutorial

සෆාරි කුඞා ළමුන්ගේ බ්ලැන්කට් 2 නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. සුදු රෙදි මත සිදු බවට appliqué සතුන් pinning ආරම්භ කරන්න. පියවර 2 එවැනි බ්ලැන්කට් මැස්ම stitch ද, සුදු නූල් භාවිතා ස්ථානයේ සත්ව කෑලි සුරක්ෂිත ක appliqué භාවිතා කරන්න. පියවර 3 දුඹුරු එම්ෙබොයිඩර් නූල් භාවිතා කරමින් සත්ව විශේෂාංග අවසන්. රිදී ෙතොග නාවික සැතපුම් සහ කෙළින්ම stitch භාවිතා කරන්න. පියවර 4 පින් හා stitch […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Safari Baby Blanket 1 Tutorial

සෆාරි කුඞා ළමුන්ගේ බ්ලැන්කට් 1 නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා, මෙම ඇතිරිලි කෑලි වටා 1.5cm වේග දීමනාවක් හැර යාමට සහතික. පියවර 2 එකට මසා ආරම්භ කරන්න, ලප විසින් ලප, ඉර බහින විස්තර සමග මැද පේළියේ. එවිට පේළිය පිහිටුවීමට අනිනවා එකට stitch. මෙම කම්මැල්ලවීර සකසා ඔබන්න. පියවර 3 පින් හා stitch, ෙමය පේළිය, පොළොව හා අහස සඳහා වන පැච් එක. […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Beanbag Chair Tutorial

Beanbag සභාපති නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු කෑලි කපා. Begin by folding the darts in the Top Back piece. පින් හා stitch. පියවර 2 Pin the Top Back onto the top of the Bottom piece and stitch. Start by placing a pinning the centre then the edges, ease the rest in place. පියවර 3 Pin and stitch the […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Quilted Advent Calendar Tutorial

ෙදොර Advent දින දසුන නිබන්ධනය

පියවර 1 Cut out all the pieces. Using a ruler and a dressmaker’s temporary pen, mark out the grid for the pockets on the Right Side of the outer calendar fabric. පියවර 2 Carefully embroider the numbers in within each square approximately 1cm up from the lower edge of the pocket. පියවර 3 ගිහි […]

වැඩිදුර කියවන්න