වර්ගය: ගෘහභාණ්ඞ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Beanbag Chair Tutorial

Beanbag සභාපති නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු කෑලි කපා. Begin by folding the darts in the Top Back piece. පින් හා stitch. පියවර 2 Pin the Top Back onto the top of the Bottom piece and stitch. Start by placing a pinning the centre then the edges, ease the rest in place. පියවර 3 Pin and stitch the […]

වැඩිදුර කියවන්න