වර්ගය: කබා & ඇඳුම් කට්ටල

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Giselle Kimono Tutorial

Giselle Kimono Tutorial

Giselle Kimono Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 Please read the printing instructions! With the TIES WRONG SIDES up, fold back 1cm of one end. Fold back 5mm along both of the long sides and press. Then fold the TIE in half concealing the raw edges previously turned in. […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Lily Waterfall Cardigan Tutorial

මානෙල් දිය ඇල්ල කාඩිගැන්එකක් නිබන්ධනය

රූප රටාව බාගත ලබා ගත හැක. පියවර 1 1.5සෙ.මී. වේග දීමනාවක් ඉදිරිපස දිගු මධ්යස්ථානය ඉදිරිපිට වේග වියදම් දීමනාව සහ පෙරමුණේ පහළ අයිතම ෙතොග සහ BACK ඔස්සේ ෙරෝල් අයිතම ෙතොග නිර්මාණය ආරම්භ කරන්න ඇතුළත්, හා අත් පිරවුම්. ඔබ hemmer අඩි භාවිතා කිරීමට හෝ කැමති විය අතින් පුරා අයිතම ෙතොග හැරී […]

වැඩිදුර කියවන්න