වර්ගය: ඇඳුම් ආයිත්තම්,

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Princess Elsa Frozen Dress Tutorial

කුමරිය එල්සා ශීත කළ ඇඳුම් නිබන්ධනය

රූප රටාව බාගත ලබා ගත හැක. පියවර 1 ආපසු තැබීමෙන් ආරම්භ කරන්න 2 රයිට් සයිඩ්ස් සහ ඉණ වටා බැක් ස්කර්ට් සමඟ. පින්, මැහුම්, ඕවර්ලෝකර් හෝ සිග් සැග් මැහුම් මැහුම් දීමනාවක් භාවිතයෙන් කපන්න සහ අවසන් කරන්න. මෙම ව්යාපෘතිය පුරා Zig-zag stitch හෝ වෙනත් අකාරයකින් stitch භාවිතා. Also ensure to use a ballpoint jersey […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Georgia Chaps Tutorial

ජෝර්ජියා Chaps නිබන්ධනය

Images are available in the download version. අංශය 1 Begin by cutting out the pieces (including lining pieces if you require a lining). Mark the ZIP END on the FRONT of the chaps. If you are using a waterproof fabric, you will want to avoid using pins that will leave a permanent mark on the […]

වැඩිදුර කියවන්න