වර්ගය: සාය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Juliana Skirt Tutorial

ජුලියානා වස්ත්රය නිබන්ධනය

රූප රටාව බාගත ලබා ගත හැක. පියවර 1 ප්රධාන WAISTBAND සමග එක්ව දකුණු පසින්, කෝවිල් ද WAISTBAND අතුරා ආරම්භ කරන්න. ඔබ මූණත් යකඩ භාවිතා කරන්නේ නම්, දැන් එය එක්වන. භාගයේදී WAISTBAND නමන්න සහ කෙටි වේග දීමනා සම්බන්ධ. වේග දීමනාවක් පින් සහ stitch. පියවර 2 ඔබේ දිග ගන්න […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tatiana Skirt Tutorial

ටැටියානා වස්ත්රය නිබන්ධනය

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Cut one length of 25mm wide elastic the same length as your Waistband pattern piece. Finish the side and hem seam allowances of the Back and Front pieces using either an overlocker or zig-zag stitch. අවශ්ය නම් එය සෙමින්. Mark side split points on Front and Back pieces. […]

වැඩිදුර කියවන්න