වර්ගය: මුදුන්

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Katie Top Tutorial

Katie Top Tutorial

Katie Top Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 1.5සෙ.මී. වේග දීමනාවක් සියලු රටාව කෑලි කපා ඇතුළත්. පිටුපස සමග එක්ව ඉදිරි දකුණු පැති ගිහි. Pin and stitch the shoulder and side seam allowances. Finish the seam allowances with zig-zag stitch then trim, or an overlocking stitch. Use zig-zag […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Rosana Top Tutorial

Rosana Top Tutorial

Rosana Top Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 1.5cm seam allowance included Begin by laying the FRONT & BACK GATHERED PANEL RIGHT SIDES together. Sew the centre back seam line. If your panel requires side seam joins, sew those also. Zig-zag stitch හෝ overlocker සමග වේග දීමනා අවසන්. පියවර 2 […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Eloise Top & Dress Tutorial

Eloise Top & Dress Tutorial

Eloise Top & Dress Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 1.5සෙ.මී. වේග දීමනාවක් සියලු රටාව කෑලි කපා ඇතුළත්. Place the SHOULDER piece RIGHT SIDES together with the SHOULDER LINING. Pin and stitch around the neckline and centre backs and along the shoulder seam allowances. Clip and trim the curved […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Annelize Wrap Top Tutorial

Annelize සඟරාව Top නිබන්ධනය

Annelize සඟරාව Top නිබන්ධනය පින්තූර රටාව බාගත ලබා ගත හැක. පියවර 1 මුදුනේ සිට ඉදිරිපස කෑලි පැත්තේ වේග දිව අසමමිතික වේග මත පෙරළා වාටිය නිර්මාණය ආරම්භ කරන්න. මෙම ව්යාපෘතිය පුරා Zig-zag stitch හෝ වෙනත් අකාරයකින් stitch භාවිතා. ද බෝල්පොයින්ට් බැනියම යන්ත්රය ඉදිකටු භාවිතා කිරීමට සහතික. පියවර 2 […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Olivia Open Back Top Tutorial

ඔලිවියා විවෘත නැවතත් ඉහළට නිබන්ධනය

ඔලිවියා Top නිබන්ධනය පින්තූර රටාව බාගත ලබා ගත හැක. පියවර 1 පිටුපස ඉහළ වේග දීමනාවක් කිරීමට ඉලාස්ටික් ටිම් කරගෙන පටන්. පිටුපස සමග එක්ව දකුණු පසින් තබන්න, ඔබ මහනවා ලෙස සුරක්ෂිත කර තරමක් taut අදින්න කිරීමට Zig zag stitch භාවිතා. මේ ආකාරයෙන් ම සඳහා ඉලාස්ටික් ටිම් අදාළ […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Sophie Shrug Tutorial

සොෆී ජායාරුප නිබන්ධනය

සොෆී ජායාරුප නිබන්ධනය පින්තූර රටාව බාගත ලබා ගත හැක. පියවර 1 1.5සෙ.මී. වේග දීමනාවක් අත් පිරවුම් ඔස්සේ ෙරෝල් අයිතම ෙතොග නිර්මාණය ආරම්භ කරන්න ඇතුළත්. ඔබ hemmer අඩි භාවිතා කිරීමට හෝ කැමති විය අතින් කට සහ අල්ෙපෙනති මෙම අයිතම ෙතොග හැරී. 40cm x 200cm රෙදි දිග කපා විසින් ජායාරුප මණ්ඩලයක් සූදානම්. සහතික […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Lily Waterfall Cardigan Tutorial

මානෙල් දිය ඇල්ල කාඩිගැන්එකක් නිබන්ධනය

රූප රටාව බාගත ලබා ගත හැක. පියවර 1 1.5සෙ.මී. වේග දීමනාවක් ඉදිරිපස දිගු මධ්යස්ථානය ඉදිරිපිට වේග වියදම් දීමනාව සහ පෙරමුණේ පහළ අයිතම ෙතොග සහ BACK ඔස්සේ ෙරෝල් අයිතම ෙතොග නිර්මාණය ආරම්භ කරන්න ඇතුළත්, හා අත් පිරවුම්. ඔබ hemmer අඩි භාවිතා කිරීමට හෝ කැමති විය අතින් පුරා අයිතම ෙතොග හැරී […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Georgianna Dress Tutorial

Georgianna ඇඳුම් නිබන්ධනය

Georgianna Dress Tutorial Step 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Mark the FRONT darts using tailor’s tacks. මෙම දැවෙන පින් සහ stitch. මාධ්ය. පියවර 2 Lay the FRONT and BACK garment pieces RIGHT SIDES together. උරහිස් කම්මැල්ලවීර පින් සහ stitch. Pin and stitch the side seams. Finish the seam allowances with zig-zag stitch […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Christina Tunic Tutorial

ක්රිස්ටිනා සළුවට නිබන්ධනය

පියවර 1 Cut out all the pattern pieces including the interfacing and the lining (follow Lining Length Line on pattern pieces). Lay the Back and Front interfacing onto the Wrong Side of the corresponding main garment pieces. If you are using iron-on interfacing you can now iron it on. If you are using the sew-in […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Aya Camisole Top Tutorial

Aya Camisole Top නිබන්ධනය

අංශය 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. මෙම neckline දී පෙරමුණ සමග එක්ව ටොප් ඉදිරි දකුණු පැති ගිහි. පින් හා Zig-zag stitch භාවිතා stitch. ක overlocker සමග වේග දීමනාවක් අවසන් හෝ zag stitch Zig. පියවර 2 පැත්ත කම්මැල්ලවීර දී ප්රංශ කම්මැල්ලවීර නිර්මාණය. පළමු ඉදිරිපස අනිනවා හා BACK දකුණු පසින් […]

වැඩිදුර කියවන්න