ළමුන් සඳහා හැරී Romper නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Harry Romper Tutorial for Children

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Harry Romper Tutorial for Children

රූප රටාව බාගත ලබා ගත හැක.

රටාව කෑල්ලක් මුද්රණය, පිටතට කෑලි ඕනෑම කපා කිරීමට උත්සාහ කිරීමට පෙර එකට පිටු ඇලුම් කිරීමට සහතික.

කෑලි කැඩි ආරම්භ කරන්න.

එය හුඩ් භාවිතා කිරීමට යන්න තීරණය නැද්ද හා නිවැරදි විවෘත ආවාට රටාව කෑල්ලක් කපා.

Lay inner hood pieces right sides together, pin and stitch. Repeat with the outer hood pieces. Trim the seam allowances.

Lay the inner and outer hood pieces right sides together. Pin and stitch the hood opening leaving the neckline un-stitched. Grade the seam allowance and turn rights sides out

Lay the main FRONT and BACK pieces right sides together. උරහිස් කම්මැල්ලවීර පින් සහ stitch. Finish with an over locker or zig-zag.

Fold the SLEEVE CUFF piece in half and pin onto the SLEEVE. වේග දීමනාවක් stitch සහ අවසන්. Repeat for both sleeves.

Pin the SLEEVE right sides together with FRONT 1 and BACK, easing it into the armscye. Stitch and finish the seam. Repeat for the left side.

Pin and stitch from the sleeve cuff to the end of the leg of FRONT 1 only. වේග අවසන්.

Fold the LEG CUFF piece in half and ease onto the leg ends of FRONT 1 and BACK. වේග දීමනාවක් අවසන්.

Pin and stitch the inner leg seam allowance of FRONT 1 and BACK together. වේග දීමනාවක් අවසන්.

On the other side, pin and stitch FRONT 3 to BACK along the inside seam allowance.

Lay the two back pieces right sides together. Pin and stitch the center back, crotch and FRONT 3 to the other half of the garment. වේග අවසන්.

Attach the cuff to BACK and FRONT 2 as in step 8.

Pin and stitch the hood to the neckline,

Finish the HOOD seam allowance around the neckline.

Fold in half the OPENING CUFF and begin pinning starting at one of the lower leg opening seam allowances, එකට දකුණු පසින්. Ease the OPENING CUFF around.

ඉඟිය: fold the end seam allowances of the OPENING CUFF inside itself before pinning to hide the raw edge, or pin it to curve off the edge of the leg seam allowance to give it a rounded edge.

If you are using the HOOD, pin the OPENING CUFF from lower leg to lower leg going around the HOOD edge.

If you are not using the HOOD, simply continue the OPENING CUFF around the neckline and back down to the lower leg. Curve the OPENING CUFF at the neckline point instead of trying to get it into the angle.

Finish the seam allowance using zig zag stitch or an overlocker stitch.

කොටස්