ජෙසිකා හුඩ් Hat නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jessica Hood Hat Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jessica Hood Hat Tutorial

රූප රටාව බාගත ලබා ගත හැක.

Begin by cutting out the pattern pieces.

එකට දකුණු පසින් සමග, fold the darts. පින්, stitch and trim the seam allowance of the dart.

With the two hat pieces RIGHT SIDES together, pin around the seam allowance, leaving the lower edge open.

පින් ,stitch and trim the seam allowances.

නැවත පියවර 1 & 2 for the remaining two hat pieces.

Place one hat inside the other RIGHT SIDES together.

Pin and stitch the seam allowances of the lower edge, leaving a gap open approx. 7cm wide to allow you to turn to the RIGHT SIDES.

Trim the seam allowances.

Turn RIGHT SIDES out. Use a small hand-stitch to secure the 7cm opening.

කොටස්