පුවත්

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Kamilah Sweater Tutorial

Kamilah ස්වේටර් නිබන්ධනය

Kamilah Sweater Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Lay the FRONT RIGHT SIDES together with the BACK along the shoulder seam. පින් හා ස්ථානය තුළ stitch. Ensure to use a ballpoint jersey machine needle. පියවර 2 Fold the SLEEVE CUFF in half along its width. […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - French Bulldogs Clothing Range Pattern Testing

ප්රංශ Bulldogs ඇඳුම් පැළඳුම් රංගේ රටාව පරීක්ෂා

A range of clothing for french bulldogs is ready to test! If you would like to test any please use the form below to sign up! Please select any that you’d like to test, the- t-shirt will be ready before the others. I do ask that the testing can be completed within two weeks, so […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Clothing Range for Dachshunds - Pattern Testing

Clothing Range for DachshundsPattern Testing

  We are looking for pattern testers for a range of clothing especially for dachshunds. If you would like to test one please use the form below to sign up! I do ask that the testing can be completed within two weeks, so please ensure you are able to commit to this time schedule. In […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Charlize Swimsuit Tutorial

Charlize පිහිනුම් නිබන්ධනය

Charlize Swimsuit Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 Fold the TIE LOOPS piece in half along its length RIGHT SIDES together. Stitch the seam allowance using zig-zag stitch. එය වේග ටර්නර් භාවිතා දකුණු පසින් හැරී. Cut into the TIE LOOPS into the 10 sections shown on the pattern piece. Align […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Sphynx Cat Clothes Pattern Testing

Sphynx කැට් ඇඳුම් පැළදුම් රටාව පරීක්ෂා

A new set of patterns are in the making especially for kittie kats! The first one that needs testing is a t-shirt. To follow will be a sweater, raglan sleeve sweater, full body pyjamas and jacket. If you would like to test one please use the form below to sign up! Please select any that […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - George Flat Cap Tutorial - Concealed Tape Version

George Flat Cap TutorialConcealed Tape Version

George Flat Cap TutorialConcealed Tape Version Images are available in the pattern download. පියවර 1 1.5සෙ.මී. වේග දීමනාවක් සියලු රටාව කෑලි කපා ඇතුළත්. Mark points A, B and C on the TOP and SIDE pieces using tailor’s tack, chalk or a dressmaker’s pen. You may like to use interfacing (iron […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - New Video Tutorial for the Fido Sweater

මෙම Fido ස්වේටර් සඳහා නව වීඩියෝ නිබන්ධනය

 

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bethany Joggers Tutorial

Bethany Joggers Tutorial

Bethany Joggers Tutorial Images are available in the pattern download. පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Lay POCKET 1 and POCKET 2 එකට දකුණු පසින්. Pin and stitch around the inside curve, leaving the side side seam and pocket open. පියවර 2 Match the diagonally sloping seam of POCKET 1 with the sloping […]

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - New Video Tutorial for the Jasra Tee

මෙම Jasra ටී සඳහා නව වීඩියෝ නිබන්ධනය

  වීඩියෝ නිබන්ධන පුස්තකාලය වර්ධනය කරයි!

වැඩිදුර කියවන්න
The Tailoress PDF Sewing Patterns - New Video Tutorials for the Bella Pyjamas

මෙම බෙලා පිජාමා සඳහා නව වීඩියෝ නිබන්ධන

ඉහත ඉදිරිපස විවෘත තොරව පිජාමා කරන අයට වීඩියෝව නිබන්ධනය වේ, සහ පහත දක්වා ඇති ඉදිරිපස විවෘත සහභාගි වන අනුවාදය වේ:  

වැඩිදුර කියවන්න