නිබන්ධන

සෑම රටාව බාගත ඔබේ වස්ත්රය ගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ උපදෙස් සමග එන, කෙසේ වෙතත් ඔවුන් ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් පමණක්. අප වෙබ් අඩවිය වෙත සියලු ඇඟලුම් නිබන්ධන උඩුගත කරන නිසා අපේ සියළු ගනුදෙනුකරුවන් තම භාෂාවෙන් තම රටාව නිබන්ධනය භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ඔබ ද PDF ලෙස නිබන්ධනය විවෘත හෝ බේරා හෝ සෘජුවම මුද්රණය කිරීමට බොත්තම සොයා ගත හැකි. සියලු රටාව බාගත නිබන්ධන ද පූර්ණ වර්ණ රූප ඇති, අපේ මාර්ගගත නිබන්ධන අධ්යයනය තවමත් තම රූප උඩුගත කිරීමට බලා සිටින. ඔබ එය කෙටි කලකට මෙතන උඩුගත කරනු ඇත ලෙස, ඔබ විසින් සොයන ලදී නිබන්ධනය සොයා නැති නම් හැකි ඉක්මනින් ආපසු පරීක්ෂා කරන්න! ඔබේ ඉවසීම සඳහා බොහෝ ස්තුති.

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Charlize Swimsuit Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

George Flat Cap TutorialConcealed Tape Version

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Bethany Joggers Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Valentina Dress Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Valentina Jumpsuit Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Giselle Kimono Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Jasra Tee for Dachshunds Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Jasra Tee for Whippets and Greyhounds Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ෙකන්ඩල් Bodysuit නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Katie Top Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ආසන්නයෙන් Romper Pajama නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ක්රිස් ටී නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Bruce Tee Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Rosana Top Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Rosana Top for Children

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Renata Dress Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජෝයි ටී නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Gabriella Jumpsuit Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Eloise Top & Dress Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Alexander Tee Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

George Flat Cap Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Sabrina Swimsuit Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Monokini නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ක්ලෝඩියා Shorts නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Annelize සඟරාව Top නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

කාරා Shorts නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Freya ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ඔලිවියා විවෘත නැවතත් ඉහළට නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

සොෆී ජායාරුප නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ළදරුවන් සඳහා හැරී Romper නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ළමුන් සඳහා හැරී Romper නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජෙසිකා බන්ධනය Hat නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජෙසිකා හුඩ් Hat නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජෙසිකා Beanie Hat නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

කුමරිය එල්සා ශීත කළ ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජුලියානා වස්ත්රය නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Arabella Top නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Lorelei BRA නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

මානෙල් දිය ඇල්ල කාඩිගැන්එකක් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Karli ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Agatha ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජෝර්ජියා Chaps නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Molly නිබන්ධනය බිඳ

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Nellie Romper නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජෙසිකා Preemie Romper නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

බල්ලා පටි සඳහා අනුවර්තනය / ඊයම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

බල්ලන් නිබන්ධනය සඳහා බෙලා පිජාමා

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

දුර්ජනයා Jacket නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ෂෙරිල් BRA නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Jedi උතුරු සළුව නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Jennie ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Fido ජම්පර් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

බල්ලන් නිබන්ධනය සඳහා Jasra ටී

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

බල්ලන් නිබන්ධනය සඳහා Timmy Gilet

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

බල්ලන් නිබන්ධනය සඳහා ජැස්පර් Jacket

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Penelope ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

බනී රැබිට් ඇඳුම් Playsuit Pajama නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

බැටළු Playsuit ඇඳුම් Pajama නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

කෑල්ල Playsuit ඇඳුම් Pajama නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Kitten – Playsuit ඇඳුම් Pajama නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

කරදරයක්ද Raglan කොපුව 'ජම්පර් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Georgianna ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ඇනී ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

මරිසා Bikini නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

මරිසා Monokini නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ක්රිස්ටිනා සළුවට නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ලූවිස් ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ඇඟලුම් බෑග් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ඉසබෙල් ඇඳුම් (වැඩිහිටි ප්රමාණය) නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජෙසී ෙලගිං – ළමා

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Hermia රීජන්සි ඇඳුම් / ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ඉසබෙල් ලේන්සුවකින් ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Esta ජම්පර් ඇඳුම් PDF මැහුම් රටාව

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Aya Camisole වස්ත්රය PDF මැහුම් රටාව

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Aya Camisole Top නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Aya Camisole ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

කැළලක් පොකට් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Annabelle සළුවට නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

නාවික කුඞා ළමුන්ගේ බ්ලැන්කට්ටුවක් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

එමිරේට් වලින් අංගනය නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

සෆාරි කුඞා ළමුන්ගේ බ්ලැන්කට් 2 නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

සැන්ටා කේප් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

V-Neck පිහිනුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

සෆාරි කුඞා ළමුන්ගේ බ්ලැන්කට් 1 නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Beanbag සභාපති නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Jennifer Dress Tutorial

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

වැස්ම සහිත 'ජම්පර් ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

සැකසිය හැකි BRA Strap නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Libi ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Dandelion ලේන්සුවකින් Top

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Guitar නඩු නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Corset නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

සූපවේදී Hat නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජර්සි BRA නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ෙදොර Advent දින දසුන නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජර්සි ඇඳුමක් Top නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

Corset නිබන්ධනය සමග දුර ෙල්ස් Bodice

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ජර්සි ප්රංශ යට ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

ඇතීනා වැස්මක් ඇඳුම් නිබන්ධනය

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Tutorials

බාබරා Monokini නිබන්ධනය

කොටස්