නිබන්ධනය ප්රවර්ගය: ෙලගිං

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Jessie Leggings - Child

ජෙසී ෙලගිං – ළමා

පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Cut one length of elastic for the waistband as follows: SIZE LENGTH 1-2 41.5සෙමී 3-4 46සෙමී 5-6 50සෙමී 7-8 53සෙමී 9-10 56සෙමී 11-12 59සෙමී 13-14 62cm Fold Leggings in half Right Sides together, pin and sew with zig-zag stitch along the inside leg seam. වේග අවසන් […]

වැඩිදුර කියවන්න