නිබන්ධනය ප්රවර්ගය: Pyjamas

The Tailoress PDF Sewing Patterns - Bella Pyjamas for Dogs Tutorial

බල්ලන් නිබන්ධනය සඳහා බෙලා පිජාමා

  Without the front opening: With the front opening:   පියවර 1 සියලු රටාව කෑලි කපා. Decide whether to use a HOOD and BUTTONSTAND. If you are not using the BUTTONSTAND, cut the center front to the solid line shown on the pattern piece. Skip this step if you plan to not use […]

වැඩිදුර කියවන්න