භාවිතය සඳහා බලපත්ර

All The Tailoress® patterns can be used to produce a maximum of 50 භෞතික ඇඳුම් / විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ. තවත් නිෂ්පාදනය කිරීමට කරුණාකර වෙනත් අයෙකු විසින් බලපත්‍රය නැවත දීර් extend කිරීම සඳහා රටාව නැවත මිලදී ගන්න 50. This limit applies to each set of patterns, a total of 50 items can be made and sold from any variation of pattern sizes. උදාහරණයක් වශයෙන්: Bella Pyjama size set 7-12 for dogs, a maximum of 50 items in total, not 50 items each size.

රටා, accompanying pattern files and their download links are strictly for the sole use of the purchaser and may not be shared or distributed in any way, freely or for financial compensation.

All patterns and their accompanying files are strictly copyright of The Tailoress® and may not in anyway (මුල් හෝ ව්‍යුත්පන්න ආකෘතිය) භෞතිකව බෙදා හැරීම හෝ විකිණීම, ඩිජිටල් හෝ වෙනත් ආකාරයකින්.

කොටස්